Наукові публікації

Наукові публікації Башун О. В.

Книги

Окремі публікації

1. Фандрейзинг або мистецтво збирання коштів: наук-метод. реком. б-кам / Донец. ОУНБ; Ред. Ю. О. Лебедєва. – Донецьк, 1998.- 103 с., включ. обкл.: іл., табл. – Бібліогр.: С. 99-100 (32 назви).

2. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек / Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка; ДОУНБ.; Наук. ред. В. С. Білецький, докт. техн. наук. – Донецьк : УКЦентр, 1999. – 204 с

3. Маркетинг і фандрейзинг в бібліотеках: бібліогр. покажч. / Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка, ДОУНБ. – Донецьк : УКЦентр, 2000. – 58 с. – Текст парал.: укр., рос. – Парал. тит. арк.: рос.

4. Трансформація універсальної бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону: Автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук./ Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2001. – 18 с..

5. Трансформація універсальної бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону : дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / Башун Олена Володимирівна ; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2001. – 195 арк. – арк. 173–193 – бібліографія.

6. Бібліотеки США: погляд українського фахівця. – К. : Нора-Друк, 2004. – 56 с.

Спільні публікації

7. Донецька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської. Сторінки історії і сучасність (1926-1996) : бібліогр. покажчик / Донец. облас. універс. наук б-ка ім. Н.К. Крупської ; Уклад.: Т. М. Дрьомова, Л. П. Свіркова, О. В. Башун ; Наук. ред. О. В. Башун; Ред.: Ю. О. Лебедєва, Г. М. Вальдовська ; Відп. за вип. Л. О. Новакова. – Донецьк, 1996. – 82 с.

8. Башун О. В. Маркетинговий підхід до трансформації універсальної наукової бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону: Наук.-метод. рекомендації./ Башун О. В., Чачко А. С. ; Донецька ОУНБ. – Донецьк; 1998. – 29 с. – (Від-ня бібліотекознавства Міжнар. акад. інформатизації при ООН).

9. Дригайло В. Г. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения / В. Г. Дригайло, Е. В. Башун, В. Н. Волынец. – К .: Политехника, 2001. – 390 с.

10. Дригайло В. Г. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения : науч.-практ. пособие, 2-е изд. перераб. и доп. / В. Г. Дригайло, Е. В. Башун, В. Н. Волынец. – М. : Изд-во "Либерея", 2004. – 328 с.

11. Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : навч. посіб. для тренерів за прогр. підвищ. кваліфікації / Я. О. Хіміч, О. В. Башун ; Укр. бібл. асоціація, Центр безперерв. інформ- бібл. освіти, Голов. тренінг. Центр для бібліотекарів. - К. : Самміт-Книга, 2010. – 65 с. – Бібліогр. в кінці тем. – 250 назв.

12. Центри європейської інформації в бібліотеках: технологія створення та механізми популяризації інформації про ЄС та євроінтеграцію України : навч.-метод. посіб. для бібліотекарів / Укр. бібл. асоц. ; укладачі : Башун О. В., Пашкова В. С., Шевченко І. О. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2016. – 78 с.

Статті у наукових збірниках

13. Страницы истории Донецкой ОУНБ // Донецька обласна наукова б-ка ім. Н. К. Крупської: історія, сучасність. – Донецьк, 1998. – С. 3–7.

14. Визначення ролі бібліотек в розвитку особистості читача на основі сучасних педагогічних концепцій та парадигм // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. – Слов’янськ, 2000. – Вип. 10. – С. 102–107.

15. Реклама та "паблік рілейшнз" бібліотек // Імідж сучасної бібліотеки : зб. ст. / М-во культури і мистецтв України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2001. - С. 67-75.

16. Бібліотека нового тисячоліття: прогнози і перспективи // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Х.: ХДАК, 2001. – Вип. 5. – С. 82–89.

17. Новые информационные технологии и проектное развитие библиотек // Библиотечное образование и практика: поиски взаимопонимания / МГУКИ. – М., 2002. – С. 167.

18. Змістовно-мовні потреби читачів Донецької області: (Результати соціол. дослідж.) // Донец. вісн. Наук. т-ва ім. Шевченка: Філософія. Культура. Політика. Педагогіка. Т. 13. – Донецьк, 2006. – С. 133–144. – (Повідомл.).

Тези доповідей

19. Башун О. В. Донецькі обласні краєзнавчі читання як одна із форм професійного вдосконалення вчителів регіону / О. В. Башун, В. І. Романько // Теорія та практика професійної підготовки вчителя до краєзнавчої роботи : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. спілка краєзнавців, Слов'ян. держ. пед. ін-т, Донец. обл. б-ка ім. Н. К. Крупської. – Слов'янськ, 1996. – С. 7–8.

20. Донецька обласна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської: історія, сучасність: (до 70-річчя від дня заснування) : матеріали наук.-практ. конф. 27–28 листоп. 1996 р., м. Донецьк / Донец. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської ; Редкол. : Л. О. Новакова, О. В. Башун, Ю. О. Лебедєва, Л. О. Карлова. – Донецьк, 1998. – 54 с.

21. Фандрейзинг у бібліотеках США та України: XVI конференція з української проблематики (Урбана-Шампейн, штат Іллінойс, США, 20–25 червня 1997 р.) // Вісн. Кн. палати . – 1997. – № 10. – С. 3–6.

22. Маркетинговий підхід до трансформації універсальної наукової бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону // Вузівські бібліотеки на порозі ХХІ століття: впровадження нових технологій : матеріали конф., м. Київ, 20–23 травня 1998 р. / НТБ НТУУ "КПІ". – К., 1998. – С.30–38.

23. Маркетинг и фандрейзинг как факторы активизации процессов по внедрению новых технологий в библиотеках // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире. Новые технологии и новые формы сотрудничества : материалы VI Междунар. конф. «Крым-99», 5–13 июня 1999, Судак. – Судак, 1999. – Т. 1. – С. 82–84.

24. Проблеми книговидання, книгопостачання бібліотек та популяризація української літератури // Культурні зв’язки Донеччини з українським зарубіжжям : матеріали наук.-практ. конф. – Донецьк: Донецьке від-ня Тов-ва «Україна-Світ» ; Східний вид. дім, 2004. – С. 108–134.

25. Бібліотечна кооперація і сучасність // Електронні ресурси для науки і освіти: створення, збереження, доступ : матеріали конф. / М-во освіти і науки України ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка. – Донецьк, 2005. – С. 98–102.

26. Бібліографічне забезпечення франкознавства : доповідь на XXV щорічній конференції української проблематики в Урбані-Шампейн // Бібл. форум України. – 2006. – № 4. – С. 34–38.

Статті в журналах:

27. Діємо на власний розсуд // Бібл. вісн. – 1994. – № 4. – С. 38.

28. Донецькій обласній універсальній науковій бібліотеці – 70 років // Бібл. вісн. – 1997. – № 1 – С. 18–19.

29. Фандрейзинг в бібліотечній справі // Схід. – Донецьк, 1998. – № 5. – С. 42–47, № 6. – С. 56–67.

30. Обласна універсальна наукова бібліотека як культурно-інформаційний центр регіону // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 12. – С. 6–9. – Бібліогр.:

31. Маркетинговий підхід до комплектування фондів бібліотек // Бібл. вісн. – 1999. – № 3. – С. 29–30.

32. Роль реклами та "паблік рілейшнз" в трансформації наукової бібліотеки як культурно-інформаційного центру // Вісн. Кн. палати. – 1999. – № 5. – С.15–17. – Бібліогр.: С. 17 (10 назв).

33. Маркетинг и фандрейзинг как факторы активизации процессов по внедрению новых технологий в библиотеках // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – №1. – С. 87–90.

34. Маркетинговий підхід до трансформації універсальної наукової бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 2. – С. 8–12. – Бібліогр.: С. 11–12 (31 назв.).

35. Комплексний підхід до підготовки кадрів для роботи в умовах трансформації суспільства // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 11. – С. 29-31. – Бібліогр.: С. 31 (10 назв.).

36. Майбутнє бібліотек // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 12. – С. 6–8.

37. Книговидання, бібліотеки, діаспора // Схід. – 2001. – Серп. – (спецвип.) – С. 26–27.

38. Особистісний підхід до читачів у бібліотеці // Дивослово. – 2001. – № 10. – С. 72. – (З ред. пошти).

39. Глобальна бібліотечна кооперація: історія та сучасність. // Бібл. форум України. – 2003. – № 2. – С. 29–30.

40. Бібліотечна справа мовою цифр // Бібл. форум України. – 2004. – № 2. – С. 2–3. – (Бібл. статистика).

41. Перша всеукраїнська міжвідомча конференція “Електронні ресурси в бібліотеках – 2004”// Бібл. форум України. – 2004. – № 2. – С. 33–34.

42. Деякі питання тендерного законодавства України. // Бібл. форум України. – 2004. – № 3. – С. 13–16.

43. Фестиваль преси та книги на Донеччині: дев'ятирічний досвід // Схід. – 2004. – Верес. (спец. культурол. вип.). – С. 16–17.

44. Інформаційні ресурси: створення, використання, доступ. Друга Міжнар. наук.-практ. конф. // Бібл. форум України. – 2005. – № 4. – С. 58–60.

45. Проблеми правового вакууму головних напрямків життєдіяльності бібліотек України: всеукраїнський чат // Бібл. форум України. – 2005. – № 4. – С. 63–65.

46. Проблеми придбання книг і періодики для бібліотек України відповідно до чинного законодавства щодо державних закупівель: всеукраїнський чат // Бібл. форум України. - 2005. – № 4. – С. 66.

47. Проблеми придбання книг і періодики для бібліотек України відповідно до чинного законодавства щодо державних закупівель: всеукраїнський чат [13 груд. 2005 р.] // В помощь работнику НТБ: Экспресс-подборка. Вып. 4. – Днепропетровск, 2005. – [С. 39].

48. Змістовно-мовні потреби читачів Донецької області // Бібл. форум України. – 2006. – № 1. – С. 22–28.

49. Форум видавців у Верховній Раді України // Бібл. форум України. – 2006. – № 1. – С. 44.

50. Моніторинг повноти надходження місцевого обов'язкового примірника // Бібл. форум України. – 2006. – № 2. – С. 24–25.

51. ХХV щорічна конференція української проблематики в Урбані-Шампейн // Бібл. форум України. – 2006. – № 3. – С. 39–40.

52. Форум бібліотекарів слов'янських колекцій в бібліотеках США // Бібл. форум України. – 2006. – № 3. – С. 38.

53. Реальна модель сільської бібліотеки: результати наукового дослідження // Бібл. форум України. – 2007. – № 4. – С. 6–9.

54. Проекти оцифрування бібліотечних колекцій у бібліотеках США // Бібл. форум України. – 2011. – № 3. – С. 40–41.

55. Вагомий внесок у розвиток українського бібліотекознавства: до виходу у світ монографії Н. Стрішенець “Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект”// Бібл. форум України. – 2011. – № 4. – С. 2–4.

56. Бібліотечна освіта в США: використання цифрових технологій // Бібл. форум України. – 2011. – № 4. – С. 37–38.

57. Комп’ютерні програми для створення електронних бібліотек // Бібл. форум України. – 2012. – № 1. – С. 28–33.

58. Концептуальні засади становлення і розвитку нового журналу // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 1. – С. 2–4.

59. Галина Чуприна – фахівець, колега, друг // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 1. – С. 56.

60. «Все про Європу в бібліотеках»: проект Української бібліотечної асоціації // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 3. – С. 51–55.

61. Професійний журнал – бібліотекам // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 2–5.

62. Професійний журнал для бібліотекарів відновлено // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 43. – Донецьк, 2017. – С. 159–161. – (Серія. Історія. Музейна справа. Бібліотечна справа. Літературознавство. Портрет сучасного Донбасу).

63. VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 56–59.

64. Нашому журналу – 15 років // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 2–7.