Публікації

Публікації Башун О. В.

Книги

Окремі публікації

 1. Фандрейзинг або мистецтво збирання коштів : наук-метод. реком. бібліотекам / Донец. ОУНБ ; Ред. Ю. О. Лебедєва. – Донецьк, 1998. – 103 с., включ. обкл.: іл., табл. – Бібліогр. : С. 99–100 (32 назви).
 2. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек / Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка ; Донецька ОУНБ. ; Наук. ред. В. С. Білецький, докт. техн. наук. – Донецьк : УКЦентр, 1999. – 204 с.
 3. Маркетинг і фандрейзинг в бібліотеках : бібліогр. покажч. / Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка ; Донецька ОУНБ. – Донецьк : УКЦентр, 2000. – 58 с. – Текст парал.: укр., рос. – Парал. тит. арк.: рос.
 4. Трансформація універсальної бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону : автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2001. – 18 с.
 5. Трансформація універсальної бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону : дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / Башун Олена Володимирівна ; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2001. – 195 арк. – арк. 173–193 – бібліогр.
 6. Бібліотеки США: погляд українського фахівця. – К. : Нора-Друк, 2004. – 56 с.
 7. Безкоровайний Василь Васильович: музикант, композитор, диригент. 1880–1866 : бібліогр. покажч. / Упорядн. Башун О. В. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2004. – 40 с.

Спільні публікації:

 1. Донецька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської. Сторінки історії і сучасність (1926–1996) : бібліогр. покажчик / Донец. облас. універс. наук б-ка ім. Н. К. Крупської ; Уклад. : Т. М. Дрьомова, Л. П. Свіркова, О. В. Башун ; Наук. ред. О. В. Башун ; Ред.: Ю. О. Лебедєва, Г. М. Вальдовська ; Відп. за вип. Л. О. Новакова. – Донецьк, 1996. – 82 с.
 2. Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської: Сторінки історії та сучасність (1926–2001 рр.) : бібліогр. покажч. Вип. 2. / Донец. упр. культури облдержадміністрації ; Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської ; Уклад. : Т. М. Дрьомова, Г. М. Вальдовська, І. Є. Корольова, О. В. Башун ; Наук. ред. О. В. Башун ; Ред. : Ю. О. Лебедєва, О. Г. Полева ; Відп. за вип. Л. О. Новакова. — Донецьк, 2001. – 86 c.
 3. Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської: Сторінки історії і сучасність (1926–2006 рр.) : бібліогр. покажчик. Вип. 3 / Упр. культури Донец. облдержадміністрації ; Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської ; Уклад. : О. В. Башун, О. В. Кучерява, Л. П. Свіркова ; Наук. ред. О. В. Башун ; Ред. : О. В. Рязанцева, Л. П. Свіркова ; Відп. за вип. Л. О. Новакова. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2007. – 120 с. – (До 80-річчя бібліотеки).
 4. Башун О. В. Маркетинговий підхід до трансформації універсальної наукової бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону : наук.-метод. рекомендації / О. В. Башун, А. С. Чачко ; Донецька ОУНБ. – Донецьк; 1998. – 29 с. – (Від-ня бібліотекознавства Міжнар. акад. інформатизації при ООН).
 5. Дригайло В. Г. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения  / В. Г. Дригайло, Е. В. Башун, В. Н. Волынец. – К. : Политехника, 2001. – 390 с.
 6. Дригайло В. Г. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения : науч.-практ. пособие, 2-е изд. перераб. и доп. / В. Г. Дригайло, Е. В. Башун, В. Н. Волынец. – М. : Изд-во "Либерея", 2004. – 328 с.
 7.  Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : навч. посіб. для тренерів за прогр. підвищ. кваліфікації / Я. О. Хіміч, О. В.  Башун ; Укр. бібл. асоціація, Центр безперерв. інформ-бібл. освіти, Голов. тренінг. Центр для бібліотекарів. – К. : Самміт-Книга, 2010. – 65 с. – Бібліогр. в кінці тем. – 250 назв.
 8.  Центри європейської інформації в бібліотеках: технологія створення та механізми популяризації інформації про ЄС та євроінтеграцію України : навчально-методичний посібник для бібліотекарів / Укр. бібл. асоц. ; укладачі : Башун О. В., Пашкова В. С., Шевченко І. О. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2016. – 78 с.

Статті у наукових збірниках

 1. Страницы истории Донецкой ОУНБ // Донецька обласна наукова б-ка ім. Н. К. Крупської: історія, сучасність. – Донецьк, 1998. – С. 3–7.
 2. Визначення ролі бібліотек в розвитку особистості читача на основі сучасних педагогічних концепцій та парадигм // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. – Слов’янськ, 2000. – Вип. 10. – С. 102–107.
 3.  Реклама та "паблік рілейшнз" бібліотек // Імідж сучасної бібліотеки : зб. ст. / М-во культури і мистецтв України, Нац. парламент. б-ка України. – К., 2001. – С. 67–75.
 4.  Бібліотека нового тисячоліття: прогнози і перспективи // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Х. : ХДАК, 2001. – Вип. 5. – С. 82–89.
 5.  Новые информационные технологии и проектное развитие библиотек // Библиотечное образование и практика: поиски взаимопонимания / МГУКИ. – М., 2002. – С. 167.
 6.  Змістовно-мовні потреби читачів Донецької області: (Результати соціол. дослідж.) // Донец. вісн. Наук. т-ва ім. Шевченка: Філософія. Культура. Політика. Педагогіка. Т. 13. – Донецьк, 2006. – С. 133–144. – (Повідомл.).

Тези доповідей

 1.  Башун О. В. Донецькі обласні краєзнавчі читання як одна із форм професійного вдосконалення вчителів регіону / О. В. Башун, В. І. Романько // Теорія та практика професійної підготовки вчителя до краєзнавчої роботи : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. спілка краєзнавців ; Слов'ян. держ. пед. ін-т ; Донец. обл. б-ка ім. Н. К. Крупської. – Слов'янськ, 1996. – С. 7–8.
 2.  Донецька обласна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської: історія, сучасність: (до 70-річчя від дня заснування) : матеріали наук.-практ. конф. 27–28 листоп. 1996 р., м. Донецьк / Донец. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської ; Редкол. : Л. О. Новакова, О. В. Башун, Ю. О. Лебедєва, Л. О. Карлова. – Донецьк, 1998. – 54 с.
 3.  Фандрейзинг у бібліотеках США та України: XVI конференція з української проблематики (Урбана-Шампейн, штат Іллінойс, США, 20–25 червня 1997 р.) // Вісн. Кн. палати . – 1997. – № 10. – С. 3–6.
 4.  Маркетинговий підхід до трансформації універсальної наукової бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону // Вузівські бібліотеки на порозі ХХІ століття: Впровадження нових технологій : матер. конф., м. Київ, 20–23 травня 1998 р. / НТБ НТУУ "КПІ". – К., 1998. – С. 30–38.
 5.  Маркетинг и фандрейзинг как факторы активизации процессов по внедрению новых технологий в библиотеках // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире. Новые технологии и новые формы сотрудничества : матер. VI Междунар. конф. «Крым-99», 5–13 июня 1999, Судак. – Судак, 1999. – Т. 1. – С. 82–84.
 6.  Проблеми книговидання, книгопостачання бібліотек та популяризація української літератури // Культурні зв’язки Донеччини з українським зарубіжжям : матер. наук.-практ. конф. – Донецьк : Донец. від-ня Тов-ва «Україна-Світ» ; Східний вид. дім, 2004. – С. 108–134.
 7.  Проблеми книговидання, книгопостачання бібліотек та популяризації української літератури // Культурні зв'язки Донеччини з українським зарубіжжям : матер. наук.-практ. конф., м. Донецьк: Донецьк, 17 груд. 2004 р. – Донецьк : Донец. від-ня Т-ва "Україна – Світ": Схід. вид. дім, 2004. – С. 108–113.
 8.  Бібліотечна кооперація і сучасність // Електронні ресурси для науки і освіти: створення, збереження, доступ : матеріали конф. / М-во освіти і науки України ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Наук. б-ка. – Донецьк, 2005. – С. 98–102.
 9.  Бібліографічне забезпечення франкознавства : доповідь на XXV щорічній конференції української проблематики в Урбані-Шампейн // Бібл. форум України. – 2006. – № 4. – С. 34–38.
 10.  Те саме // Донецький вісник Наукового Товариства ім. Шевченка. Т. 17. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2007. – С. 246‑256.

Статті в журналах

 1.  Діємо на власний розсуд // Бібл. вісн. – 1994. – № 4. – С. 38.
 2.  Донецькій обласній універсальній науковій бібліотеці – 70 років // Бібл. вісн. – 1997. – № 1 – С. 18–19.
 3.  Фандрейзинг в бібліотечній справі // Схід. – Донецьк, 1998. – № 5. – С. 42–47, № 6. – С. 56–67.
 4.  Обласна універсальна наукова бібліотека як культурно-інформаційний центр регіону // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 12. – С. 6–9. – Бібліогр.: С. 9.
 5.  Маркетинговий підхід до комплектування фондів бібліотек // Бібл. вісн. – 1999. – № 3. – С. 29–30.
 6.  Роль реклами та "паблік рілейшнз" в трансформації наукової бібліотеки як культурно-інформаційного центру // Вісн. Кн. палати. – 1999. – № 5. – С. 15–17. – Бібліогр.: С. 17 (10 назв).
 7.  Маркетинг и фандрейзинг как факторы активизации процессов по внедрению новых технологий в библиотеках // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – №1. – С. 87–90.
 8.  Маркетинговий підхід до трансформації універсальної наукової бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону // Вісн. Кн. палати. – 2000. – №2. – С. 8–12. – Бібліогр.: С. 11–12 ( 31 назв.).
 9.  Комплексний підхід до підготовки кадрів для роботи в умовах трансформації суспільства // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 11. – С. 29–31. – Бібліогр.: С. 31 (10 назв.).
 10.  Майбутнє бібліотек // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 12. – С. 6–8.
 11.  Книговидання, бібліотеки, діаспора // Схід. – 2001. – Серп. – (спецвип.) – С.26–27.
 12.  Особистісний підхід до читачів у бібліотеці // Дивослово. – 2001. – № 10. – С. 72. – (З ред. пошти).
 13.  Українські вчителі англійської мови україномовних шкіл Донеччини підвищили свою кваліфікацію // Вісн. програми шк. обмінів. – 2002. – Жовт. (Вип. 13). – С. 20–21.

http://visnyk.iatp.org.ua/dev/cat_article;184/

 1.  Глобальна бібліотечна кооперація: історія та сучасність. // Бібл. форум України. – 2003. – № 2. – С. 29–30.
 2.  Бібліотечна справа мовою цифр // Бібл. форум України. – 2004. – № 2. – С. 2–3. – (Бібл. статистика).
 3.  Перша всеукраїнська міжвідомча конференція “Електронні ресурси в бібліотеках – 2004”// Бібл. форум України. – 2004. – № 2. – С. 33–34.
 4.  Деякі питання тендерного законодавства України. // Бібл. форум України. – 2004. – № 3. – С. 13–16.
 5.  Фестиваль преси та книги на Донеччині: дев'ятирічний досвід // Схід. – 2004. – Верес. (спец. культурол. вип.). – С. 16–17.
 6.  Інформаційні ресурси: створення, використання, доступ. Друга Міжнар. наук.-практ. конф. // Бібл. форум України. – 2005. – № 4. – С. 58–60.
 7.  Проблеми правового вакууму головних напрямків життєдіяльності бібліотек України : всеукраїнський чат // Бібл. форум України. – 2005. – № 4. – С.63–65.
 8.  Проблеми придбання книг і періодики для бібліотек України відповідно до чинного законодавства щодо державних закупівель : всеукраїнський чат // Бібл. форум України. – 2005. – № 4. – С. 66.
 9.  Проблеми придбання книг і періодики для бібліотек України відповідно до чинного законодавства щодо державних закупівель: Всеукраїнський чат [13 груд. 2005 р.] // В помощь работнику НТБ : Экспресс-подборка. Вып. 4. – Днепропетровск, 2005. – [С. 39].
 10.  Відкритий лист до Кабінету Міністрів України, профільних комітетів Верховної Ради України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства культури і туризму України, Державного казначейства України / О. В. Башун, голова Донец. обл. від-ня Укр. бібл. асоціації // Бібл. форум України. – 2006. – № 1. – С. 46–47. – (Бібл. форуми, конференції).
 11.  Змістовно-мовні потреби читачів Донецької області // Бібл. форум України. – 2006. – № 1. – С. 22–28.
 12.  Форум видавців у Верховній Раді України // Бібл. форум України. – 2006. – № 1. – С. 44.
 13.  Моніторинг повноти надходження місцевого обов'язкового примірника // Бібл. форум України. – 2006. – № 2. – С. 24–25.
 14.  ХХV щорічна конференція української проблематики в Урбані-Шампейн // Бібл. форум України. – 2006. – № 3. – С. 39–40.
 15.  Форум бібліотекарів слов'янських колекцій в бібліотеках США // Бібл. форум України. – 2006. – № 3. – С. 38.
 16.  Реальна модель сільської бібліотеки: результати наукового дослідження // Бібл. форум України. – 2007. – № 4. – С. 6–9.
 17.  Проекти оцифрування бібліотечних колекцій у бібліотеках США // Бібл. форум України. – 2011. – № 3. – С. 40–41.
 18.  Вагомий внесок у розвиток українського бібліотекознавства: до виходу у світ монографії Н. Стрішенець “Сучасна американська бібліотечно- інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект” // Бібл. форум України. – 2011. – № 4. – С. 2–4.
 19.  Бібліотечна освіта в США: використання цифрових технологій // Бібл. форум України. – 2011. – № 4. – С. 37–38.
 20.  Комп’ютерні програми для створення електронних бібліотек // Бібл. форум України. – 2012. – № 1. – С. 28–33.
 21.  Концептуальні засади становлення і розвитку нового журналу // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 1. – С. 2–4.
 22. Галина Чуприна – фахівець, колега, друг // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 1. – С. 56.
 23.  «Все про Європу в бібліотеках»: проект Української бібліотечної асоціації // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 3. – С. 51–55.
 24.  Професійний журнал – бібліотекам // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2017. – № 1. – С. 2–5.
 25.  Професійний журнал для бібліотекарів відновлено // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 43. – Донецьк, 2017. – С. 159–161. – (Серія. Історія. Музейна справа. Бібліотечна справа. Літературознавство. Портрет сучасного Донбасу).
 26.  VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 56–59.
 27.  Нашому журналу – 15 років // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 2–7.

Статті в газетах

 1.  Услужит библиотека // Веч. Донецк. – 1989. – 21 сент
 2.  Когда люди бедны, а книги на прилавках дороги… // Донбасс. – 1992. – 22 апр.
 3.  Что же мы оставим потомкам? Дела библиотечные // Донбасс. – 1993. – 10 апр.
 4.  Потрошители книг // Веч. Донецк. – 1993. – 4 июня.
 5.  1994-й рік Олега Ольжича // Світлиця. – 1994. – 1 лип. – (Дод. до газ. "Донеччина").
 6.  Собраны по крупицам // Жизнь. – 1993. – 6 июля.
 7.  До українських витоків // Схід. часопис. – 1993. – 27 лип.
 8.  Зазвучит родная речь // Веч. Донецк. – 1993. – 26 окт.
 9.  "Вишневі усмішки" Остапа Вишні // Донеччина. – 1994. – 2 листоп.
 10.  Українська книга // Донеччина. – 1993. – 2 груд.
 11.  Духовна скрута не легша // Донбасс. – 1994. – 5 янв.
 12.  Обречены, как Атлантида? // Жизнь. – 1994. – 4 марта.
 13.  Зал українознавства поповнюється новими книжками // Світлиця. – 1994. – 22 квіт. – (Дод. до газ. "Донеччина").
 14.  Ефективність без інформації // Схід. часопис. – 1994. – 24 трав.
 15.  Помогают контакты // Веч. Донецк. – 1994. – 4 нояб.
 16.  В интересах читателей // Веч. Донецк. – 1996. – 15 марта.
 17.  Відроджуємо традиції України // Світлиця. – 1996. – 12 лип. – (Дод. до газ. "Донеччина").
 18.  Творчий доробок музею // Світлиця. – 1996. – 26 лип. – (Дод. до газ. "Донеччина").
 19.  Все книги мира – к вашим услугам //Веч. Донецк. – 1996. – 9 авг.
 20.  Библиотеки Запада ушли от нас далеко вперед // Донбасс. – 1996. – 14 авг.
 21.  Мріючи про Інтернет… Своє зібрання активісти книжкової справи на Донеччині назвали форумом // Культура і життя. – К., 1996. – 2 жовт. – (Ставимо питання).
 22.  В книгах крылатых – ума палата // Донбасс. – 1996. – 27 нояб. – (Юбилей).
 23.  Світоч знань і культури // Донеччина. – 1996. – 28 листоп.
 24.  Зустріч з читачами // Донеччина. – 1996. – 5 груд.
 25.  Связал "Міст" с диаспорой: Постепенно расширяется круг орг., част. лиц за рубежом, оказывающих содействие Донец. обл. б-ке им. Крупской в комплектовании ее фондов // Веч. Донецк. – 1997. – 26 марта. – (Культура).
 26.  "Між двома світами": Презентація кн. І. Боднарука. Під такою назвою пройшла в Донец. обл. наук. б-ці // Донеччина. – 1997. – 4 груд.
 27.  Не вмре, не загине!: [Бесіда з заст. директора ДОУНБ О. В. Башун / Записав М. Надточей ] // Донеччина. – 1998. – 7 трав.
 28.  Больше друзей – больше книг: Помогает диаспора [Интервью] // Веч. Донецк. – 1999. – 15 авг.
 29.  Стажировка в США: Это вполне возможный вариант вашего сотрудничества с IREX: [Интервью с зам. директора ДОУНБ Е. В. Башун / Записала Л. Смирнова] // Веч. Донецк. – 1998. – 20 окт.
 30.  Закревский Г. Книжный мост: Торонто – Донецк: Шестнадцать посылок с лит. поступили в адрес Донец. обл. б-ки им. Крупской из далекой Канады / Коммент. факт зам. директора учреждения Е. В. Башун // Веч. Донецк. – 1999. – 21 мая. – (Содружество).
 31.  Донецьк – Піттсбург: розвиток відносин // Світлиця. – 1999. – 12 листоп. – Дод. до газ. "Донеччина".
 32. …А компьютер в постель не возьмешь: [Интервью с зам. директора ДОУНБ Е. Башун / Записала Е. Куцева] // Донбасс. – 2001. – 23 марта.
 33. Нове поповнення // Донеччина. – 2002. – 2 лип.
 34. Відкриття музики Василя Безкоровайного // Світлиця. – 2002. – 12 лип. (№ 41). – Дод. до газ. "Донеччина".
 35. Семінар для вчителів: Укр. вчителі англ. мови підвищили свою кваліфікацію // Світлиця. – 2002. – 19 лип. (№ 42). – Дод. до газ. "Донеччина".
 36. Нове поповнення [фонду ДОУНБ обов'язковими примірниками видань] // Донеччина. – 2002. – 25 лип.
 37. "Донеччина" о Донетчине: Почти [на] 90 тыс. грн оборудования получила от Междунар. фонда "Відродження" обл. б-ка им. Крупской на развитие информ. портала "Донеччина". Коммент. новость зам. дир. учреждения Е. В. Башун // Веч. Донецк. – 2004. – 14 июля. – (Информатика).
 38. Сільська бібліотека: сьогодні й завтра. // Донеччина. – 2007. – 2 жовт.

Закордонні публікації

Статті в журналах

 1. Зал українознавства поповнюється новими книжками [від укр. діаспори Америки] // Рідна шк. = Ridna shkola, США, 1995. – № 1. – С. 16–17.
 2. [Подяка заст. директора О. Башун за допомогу української діаспори у комплектуванні залу українознавства] // Рідна шк. = Ridna shkola, США, 1995. – № 1. – С. 20–21.
 3. [Лист до редакції журналу] // Віра = Faith – США, 1996. – № 4.
 4. [Подяка українській діаспорі заст. директора ДОУНБ О. Башун за допомогу у комплектуванні фонду бібліотеки] // Рідна шк. = Ridna shkola. – США, 1997. – № 11. – С. 32.
 5. [Подяка заст. директора О. Башун за допомогу бібліотеці української діаспори з Америки] // Рідна шк. = Ridna shkola. – США, 2002. – Трав. (№ 132). – С. 32.
 6. Завдяки вашій допомозі [Про відкриття в бібліотеці центру «Вікно в Америку»] // Свобода = Svoboda. – США, 2002. – 9 верес.
 7. [На фото серед учасників конференції у США Башун О., заступник директора ДОУНБ] // Рідна шк. = Ridna shkola. – США, 2004. – Листоп. (№ 139). – С. 32.
 8. [Листи з України. Подяка Шкільній раді від заст. директора ДОУНБ О. Башун за допомогу у комплектуванні фонду бібліотеки] // Рідна шк. = Ridna shkola. – США, 2004. – Листоп.(№ 139). – С. 32; США, 2005. – Листоп. (№ 142) – С. 33.
 9. [Подяка заст. директора О. Башун за допомогу бібліотеці української діаспори з Америки] Урбана-Шампейн: 25-та конференція з української тематики // Свобода = Svoboda. – США, 2006. – 7 лип. – С. 1, 11.

Статті в газетах

 1. Донецька бібліотека хоче співпрацювати // Свобода = Svoboda. – США, 1993. – 1 верес.
 2. Плідна праця у Донецькій бібліотеці // Свобода = Svoboda. – США, 1993. – 16 листоп.
 3. Бути духовно єдиними // Свобода = Svoboda. – США, 1994. – 20 трав.
 4. Торонто – Східній Україні // Новий шлях = The new partway. – Канада, 1994. – 17 груд.
 5. Ми різні, ми рідні // Новий шлях = The new partway. – Канада, 1995. – 9 верес.
 6. Без книги не буде відродження України // Свобода = Svoboda. – США, 1996. – 11, 12 черв.
 7. Відзначення 90-річчя І. Багряного на Донеччині // Свобода = Svoboda. – США, 1996. – 27 груд.
 8. Без книги не буде відродження України // Вісник = Visnyk. – США, 1997. – № 3.
 9. П'ять років бібліотеці Канадсько-українського центру в Донецькому // Свобода = Svoboda. – США, 1999. – 10 груд.
 10. Завдяки вашій допомозі // Свобода = Svoboda. – США, 2002. – 9 серп.

Публікації про Башун О. В., цитування

 1. Порятуймо культурні надбання Львова! // Свобода = Svoboda. – США, 1997.– 1 лютого.

Башун О. – С. 1.

 1. Герасим І. Бібліотечна співпраця України з Північною Америкою / І. Герасим, Ю. Добчанський // Свобода = Svoboda. – США, 1997. – 15, 16 серп.

Про доповідь Башун О. В., заст. директора ДОУНБ, на XVI міжнародній конференції в Іллінойському університеті в Урбані-Шампейн (США).

 1. Ukrainian librarians meet in Urbana-Champaign // The Ukrainian Weekly. – USA. – 1997. – 17 august. – P. 9.

Про участь у XVI конференції в Іллінойському університеті в Урбані-Шампейн (США).

 1. Штогрин Д. Організація та праця високошкільної бібліотеки у США / Д. Штогрин // Бібліотека. Інформація. Суспільство : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 20–22 жовт. 1998 р., Київ. – К., 1998. – С. 236–241.

Про використання американського досвіду при підготовці книги О. Башун. – С. 239.

 1. Полякова І. А. Виживати чи жити? (Сучасний погляд на бібліотеки) / І. Полякова // Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя : зб. наук. пр. / Нац. парламент. б-ка України. – К, 1998. – С. 7–14.

Башун О. – С. 13.

 1. Дригайло В. До уваги фахівців: нова книга, яка необхідна для кожної бібліотеки / В. Дригайло, В. Волинець // Бібл. планета. – 1999. – №1. – С. 31. –

Рец. на кн.: О. Башун "Фандрейзинг або мистецтво збирання коштів".

 1. Скнар В. Програмно-модульне навчання на відстані / В. Скнарь // Бібл. планета. – 1999. – № 3. – С. 18–19.

Башун О. В. – С. 19.

 1. Чачко А. С. В інтересах користувачів ми маємо очолити пошукову роботу в Інтернеті / А. С. Чачко // Бібл. планета. – 1999. – № 3. – С. 21–23.

Башун О. В. – С. 23.

 1. Чачко А. С. Библиотековедение в человеческом измерении. 1994–1999.: моногр. / А. С. Чачко / Междунар. Акад. информатизации при ООН. Отд-ние «Библиотековедение». – К., 2000. – 144 с.

Башун О. В. – С. 48, 139.

 1. Чачко А. Зближення оновленого бібліотекознавства з новою педагогікою: "людський вимір", "діалогічні стосунки", "особистісно орієнтовані технології" / А. С. Чачко // Бібл. планета. – 2000. – №3. – С.25–26. – Бібліогр.: С. 26.

Башун О. В. – С. 25.

 1. Чачко А. С. Маркетинговый подход как катализатор трансформации современной библиотеки / А. С. Чачко // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – № 9. – С. 55–60.

Башун О. В. – С. 59.

 1. Бейліс Л. Про бібліотечну науку, освіту, професію: три наукові збірки КНУКІМ // Бібл. планета. – 2000. – № 4. – С. 30–31.

Башун О. В. – С. 31.

 1. Башун Олена Володимирівна // Довідник випускників програми "Громадські зв'язки" 1996–2001 / Проект Гармонія. – К.: Б. в., Б. р. – С. 36.
 2. Імідж сучасної бібліотеки : зб. ст. / Нац. парлам. б-ка України. Уклад.: Л. І. Бейліс, О. І. Пилипченко, І. А. Полякова. – К., 2001. – 190 с.

Башун О. В. – С. 182–183.

 1. Костенко Л. 8-ма міжнародна конф. "Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва", [9–17 червня 2001 р.] / Л. Костенко, Т. Павлуша, А. Чекмарьов // Бібл. вісн. – 2001. – № 6. – С. 44–47.

Башун О. – С. 47.

 1. Cитник А. Всеукраїнській спілці краєзнавців – 75 / А. Ситник // Донеччина. – 2001. – 20 груд.

Про проведення в Києві пленуму краєзнавців і прийняття до Всеукраїнської спілки краєзнавців О. В. Башун.

 1. Українська бібліотечна асоціація : документи і матеріали / УБА; Нац. парламент. б-ка; Уклад.: В.С. Пашкова, О.В. Кононенко. – 4-е вид., переробл. і допов. – К., 2001. – 77 с.

Башун О. В. – С. 44.

 1. Фандрейзинг у публічних бібліотеках : огляд діяльності / Харк. держ. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Г. Д. Ковальчук, О. Б. Стогній. – Х., 2001. – 24 с.

Башун О. – С. 24.

 1. Vitvitsky B. Moral rejuvenation is what's needed / Bohdan Vitvitsky // The Ukrainian Weekly. – USA, 2002. – 13 Yanuary. – P. 9.

Башун О. – С. 9.

 1. Ковальчук Г. Шляхи пошуку джерел позабюджетного фінансування публічними бібліотеками Східної України / Г. Ковальчук, О. Ковальчук // Короленківські читання : матер. наук.-практ. конф. Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, 8 жовт. 2002 р. / Уклад. Л. М. Багрянцева. – Х., 2002. – С. 12–28.

Башун О. В. – С. 28.

 1. Петрова Л. Засади формування економічних відносин у діяльності бібліотеки / Л. Петрова // Бібл. вісн. – 2002. – № 4. – С. 19–30.

Башун О. – С. 28, 29.

 1. Слободяник М. Бібліотечна наука в Україні: до підсумків десятирічного розвитку / М. Слободяник // Бібл. планета. – 2002. – № 1. – С. 6–13.

Башун О. – С. 8, 12.

 1. Соляник А. Аналітичний огляд змісту бібліотекознавчих розділів "Вісника Харківської державної академії культури" (1999–2002) / А. Соляник // Бібл. вісн. – 2002. – № 2. – С. 56–59.

Башун О. – С. 59.

 1. Суслова И. М. Условия и факторы эффективного управления библиотекой вуза / И. М. Суслова // Науч. и техн. б-ки. – 2002. – № 2. – С. 99–105.

Рецензія на книгу: В. Г. Дригайло, Е. В. Башун и В. Н. Волынец. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения. – Киев : Политехника, 2001. – 389 с.

 1. Роль обласних універсальних наукових бібліотек в інформаційному просторі регіону: Виступ на Всеукр. наук.-практ. конф., [15–18 жовт. 2002 р., м. Луганськ] // Бібл. планета. – 2002. – № 4. – Інформ. бюл. – С. 1–3.

Башун О. – С. 2.

 1. Ада Семеновна Чачко – библиотековед, педагог, социолог: Библиогр. указ. / Сост.: С. А. Соколянская, И. А. Стельмах, Ю. В. Трач. – Изд. 2-е перераб. и доп. – К.: Б. и., 2003. – 60 с.

Про кандидатську дисертацію О. В. Башун. – С. 58.

 1. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1996–2000 рр. Ч. 1 / НПБ України; Уклад.: Т. Богуш, Л. Любаренко, С. Зворський, О. Мастіпан. – К., 2003. – 123 с.

Башун О. – С. 25, 110.

 1. Новальська Т. Дослідження читання бібліотечних працівників України (20–80-ті роки ХХ ст.) / Т. Новальська // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 10. – С. 19–22.

Башун О.– С. 19.

 1. Новальська Т. Підвищення фахового рівня бібліотечних працівників України: (На матеріалах дослідж. проф. читання у 90-ті рр. ХХ ст.) / Т. Новальська // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 11. – С. 17–19.

Башун О. – С. 17.

 1. Фандрейзинг у бібліотеках України і світу : навч.-метод. матеріали для студ. і практиків спеціальності 7.020102 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія" / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. держ. обл. б-ка; Упоряд. В. П. Ярощук. – Рівне, 2003. – 48 с.

Башун О. – С. 47.

 1. Чачко А. С. Современная библиотека в процессе трансформаций: Моногр. – К.: Б. и., 2003. – 140 с.

Про захист кандидатської дисертації О. В. Башун. – С. 52.

 1. Башун Олена Володимирівна // Бібліотечний світ Донеччини : довід. / Донец. ОУНБ ім. Н. К. Крупської ; Упоряд. О. А. Соколова. – Донецьк : Схід. вид. дім, 2004. – С. 105.
 2. Зоц І. Американське відкриття «Донеччини» / І. Зоц // Донеччина. – 2004. – 11 листоп.

На фото О. В. Башун.

 1. Танатар Н. Українські бібліотеки у дзеркалі газетних публікацій 2003 року – Року культури в Україні / Н. Танатар // Бібл. планета. – 2004. – № 4. – С. 17–22.

Башун О. – С. 18.

 1. Чачко А. Новая форма профессионального общения "кафедра в журнале" и ее "члены-корреспонденты" / А. Чачко // Бібл. форум України. – 2004. – № 1. – С. 2–4. – (Бібліотекознавство).

Башун О. – С. 3.

 1. Басенко С. Інформаційні ресурси: створення, використання, доступ / С. Басенко // Бібл. планета. – 2005. – № 4. – С. 31–35.

Башун О. – С. 33.

 1. Башун Олена Володимирівна // Довідник випускників програми Community Connections Громадські зв'язки / Проект Гармонія. – К.: Вид-во "Кременчук", 2005. – С. 141, 283.
 2. Мости в Україну / Уклад.: В. Білецький, В. Боднарук, Б. Боднарук. – Донецьк : Укр. культуролог. центр, 2005. – 116 с.

Башун О. – С. 20, 31, 41, 64.

 1. Платоненко С. Финляндия–Украина / C. Платоненко // Веч. Донецк. – 2005. – 1 марта.

          Про роботу бібліотек Фінляндії розповідає О. В. Башун

 1. Стратегія розвитку бібліотек України: круглий стіл [в Міністерстві культури і мистецтв України, 6 квіт. 2005 р.] // Бібл. форум України. – 2005. – № 2. – С. 34–37. – (Бібл. форуми, конференції).

Башун О. – С. 34–37.

 1. Білецький В. Унікальна подія: IV Всесвітній форум українців починає роботу / В. Білецький // Донеччина. – 2006. – 18 серп.

На фото серед делегатів і гостей попереднього ІІІ Всесвітнього форуму українців О. Башун.

 1. Дригайло В. Українська бібліотечна асоціація: звіт за березень 2001 – лютий 2006 року / В. Дригайло // Бібл. форум України. – 2006. – № 1. – С. 48–50. – (Бібл. форуми, конференції).

Башун О. – С. 49.

 1. Сімченко Г. В. Український культурологічний центр Донецька у співпраці зі світовим українством: IV Всесвітній форум українців / Г. В. Сімченко. – Донецьк: Укр. культуролог. центр. Донецьке від-ня НТШ, 2006. – 24 с.

Башун О. – С. 11, 15.

 1. Rudnytzky L. Twenty-Fifth Annual Conference on Ukrainian Subjects held at the University of Illinois / L. Rudnytzky // Ameriсa. – Philadelphia, USA, 2006. – 15 July. – P. 4.

Башун О. – С. 4.

 1. Урбана-Шампейн: 25-та конференція з української тематики // Свобода = Svoboda. – США, 2006. – 7 лип. – С. 1, 11.

На фото серед учасників конференції у США Башун О.

 1. Рудницький Л. 25-річна конференція з українознавчої тематики в Іллінойському університеті / Л. Рудницький // Америка = America. – Філадельфія, США, 2006. – 22 лип. – С. 11.

Про участь О. Башун у конференції в США, на фото серед учасників конференції О. Башун.

 1. Рудницький Л. Ювілейна українознавча конференція в Іллінойському університеті / Л. Рудницький // Українська думка = The Ukrainian Thought. – Лондон, 2006. – 12–19 серп. – С. 7.

Про участь у конференції в США О. Башун.

 1. Воскобойникова-Гузєва О. Дискусійні питання розвитку теорії і методології бібліотекознавства / О. Воскобойникова-Гузєва // Бібл. вісник. – 2007. – № 2. – С. 3–9.

Про дослідження Башун О. В. – С. 5. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Bib_visnyk/2007-2/01.pdf

 1. Кобець Л. «Світлиця» запрошує / Л. Кобець // Донеччина. – 2007. – 30 жовт.

На фото серед членів клубу «Світлиця» Башун О. В.

 1. Хроніка Донецького відділення Наукового Товариства імені Шевченка. 1997–2007. Число 1 . – Донецьк: НТШ, 2007. – 212 с.

       Башун О. В. – С. 63, 74, 168, 170, 173, 174, 175, 178, 183, 185, 193, 197.

 1. Комаринська Л. Фандрейзинг – поняття позабюджетного фінансування у бібліотеках Львова / Л. Комаринська // Вісник Львівського ун-ту. Серія Книгознавство… – 2007. – Вип. 2. – С. 140–142.

Башун О. В. – С. 141.

http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2007_Vupysk_II/140-148.pdf

 1. Ветрій Ж. Застосування тренінгових форм у вітчизняному бібліотечному процесі / Ж. Ветрій // Бібл. вісник. – 2010. – № 6. – С. 26–33.

Башун О. В. – С. 27,33.

 1. Ігнатенко В. Бібліотека: забезпечення інформаційних потреб маркетологів / В. Ігнатенко // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 8. – С. 18–21.

Башун О. – С. 21.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2010_8_7

 1. Соловйова М. В. Внутрішньобібліотечні механізми економічного регулювання комерційної діяльності бібліотек / М. В. Соловйова // Вісник Харк. держ. акад. культури : зб. наук. праць.– 2010. – Вип. 30. –С. 149–158.

Башун О. В. – С. 157.

http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v30/V30-2-10.pdf

 1. Несін В. П. Інформатизація сільських бібліотек: сучасний стан і перспективи розвитку / В. П. Несін // Актуальні питання культурології : альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології Рівненського державного гуманітарного університету. – 2011. – Вип. 11. – С. 1–4.

Башун О. В. – С. 1.

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Afina/2011_11/nesin.pdf

 1. Баюш О. О. Соціокультурні інновації в діяльності наукової бібліотеки (на прикладі ОННБ ім. Горького) / О. О. Баюш // Вісник Харк. держ. акад. культури : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 38. – С. 195–204.

Башун О. В. – С. 196, 202, 203.

http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v38/v38-2-18.pdf

 1. Шейко Василь Миколайович : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко, О. С. Хижна ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко]. – Х. : ХДАК, 2012. – 212 с. (Видатні педагоги Харківської державної академії культури).

Башун О. – С. 144, 181.

http://lib-hdak.in.ua/docs/pokazhchyk-Sheiko-V-M.pdf

 1. Бондаренко О. М. Деякі аспекти вдосконалення системи управління бібліотекою / О. М. Бондаренко // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої між н. наук.-практ. конф. 11–12 вересня 2013 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка", Наук.-техн. б-ка ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 510–515. – Бібліографія: 5 назв.

Башун О. – С. 512, 515.

http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21388

 1. Борик С. М. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів: вивчення інформаційних потреб / С. М. Борик // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжн. наук.-практ. конф., 11–12 вересня 2013 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка", Наук.-техн. б-ка ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Вид.-во Львівської політехніки, 2013. – С. 499–509. – Бібліографія: 22 назви.

Башун О. – С. 505, 509.

http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21388

 1. Воскобойникова-Гузева Е. В. Приоритеты стратегического, коммуникационного и ресурсного развития библиотечно-информационной деятельности в монографических и диссертационных исследованиях украинских ученых в период социальных трансформаций конца ХХ – начала ХХI ст. / Е. В. Воскобойникова-Гузева // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. – 2013. – Вып. 11. – С. 82–102.

Про дисертацію Башун О. – С. 83, 100.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2013_11_10

 1. Ісаєнко О. Маркетингова складова ефективного управління науковою бібліотекою / О Ісаєнко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім . В. І. Вернадського. 2013 – Вип. 38. – С. 384–399.

Башун О. – С. 386, 396.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_38_29

 1. Мар’їна О. Ю. Соціально-комунікаційні технології в трансформації бібліотечно-інформаційної сфери / О. Ю. Мар’їна // Вісник Харк. держ. акад. культури : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 45. – С. 160–167.

Башун О. В. – С. 162.

http://v-khsac.in.ua/v45/22.pdf

 1. Олійник О. Основні тенденції розвитку інформатизації американських бібліотек / О. Олійник // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 2. – С. 1–4.

Башун О. – С. 1, 4.

 1. Соколова А. М. Фандрейзингова діяльність: сутність, особливості та перспективи розвитку / А. М. Соколова // Економіка і держава. – 2013. – № 1. – С. 13–16.

Башун О. – С. 13, 15, 16.

http://www.economy.in.ua/pdf/1_2013/5.pdf

 1. Троцька В. Розшукуються невідомі «батьки» творів-сиріт / В. Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності – № 5. – 2013. – С 32–39.

Башун О. – С. 39.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2013_5_6.

 1. Мацей О. О. Формування управлінської культури керівників середньої та низової ланки в бібліотеці вищого навчального закладу / О. О. Мацей //  Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський нац. ун-т ім.. В. Стефаника ; відп. ред. М. В. Бігусяк, наук. ред. О. Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ, НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1. – С. 173–178.

Башун О. – С. 178.

https://bit.ly/35ca9PZ

 1. Нагорна О. К. Принципи та закономірності формування бібліотечного менеджменту / О. К. Нагорна //  Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : збірник праць / МОН України, Прикарпатський нац. ун-т ім.. В. Стефаника ; відп. ред. М. В. Бігусяк, наук. ред. О. Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ, НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1. – С. 27– 32.

Башун О. – С. 31.

https://bit.ly/2rQ0nox

 1. Соколовська В. В. Сутність та перспектива розвитку в Україні фандрейзингу / В. В. Соколовська // Ефективна економіка [Дніпропетровський держ. аграрно-економ. ун-т, електронне видання]. – 2015. – № 9. – С. 1.

Башун О. В. – С. 1.

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4453

 1. Урсалов Є. І. Алгоритм управління фандрейзинговою діяльністю для об’єктів соціального підприємництва / Є. І. Урсалов // Соціальна економіка. – 2015. – Вип. 50. – № 2. – С. 187–197.

Башун О. – С. 187, 196.

http://periodicals.karazin.ua/soceconom/article/download/4818/4371

 1. Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліо-теки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 лист. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2018. – 824 с.

Башун О. – С. 24.

http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201811_artilces_field_dopmat_files/conf_nbuv_2018_proceedings.pdf

 1. Бруй О. Збалансована система показників у стратегічному управлінні бібліотекою : дис.. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій / Бруй О. – Київ, 2018. – 283 с.

Башун О. – С. 39, 204.

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/28644/1/Brui_diss.pdf

 1. Дисертації, захищені у Київському національному університеті культури і мистецтв 1993–2018 рр. : анот. бібліогр. покажч. : (до 50-річчя від дня заснування КНУКіМ) / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад. : Л. А. Рибка, С. Г. Винокурова ; рецензенти: Т. К. Гуменюк, Ю. І. Горбань, Л. П. Бойко. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 192 с.

Башун О. – С. 33, 181.

http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/dysertatsiyi-zakhyshcheni-u-knukim_1993-2018.pdf